Osobné financie

Nadobudli ste nehnuteľnosť v roku 2020? Nezabudnite na daňové priznanie

19.01.2021

Platenie daní z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. V tomto článku vám ponúkame stručný prehľad informácií k tejto problematike.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak sme od 2. januára 2020 (vrátane) do 1. januára 2021 nadobudli byt, dom, pozemky, nebytový priestor alebo garáž, vzniká nám povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2021. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, posledný možný termín je teda 1. februára 2021. Ani za aktuálnych okolností týkajúcich sa pandémie koronavírusu nie je možné túto lehotu, ktorú určuje zákon, predĺžiť.

Ako postupovať pri podaní daňového priznania?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa naša nehnuteľnosť nachádza.

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti platné od roku 2015 bude platiť aj na zdaňovacie obdobie roku 2021. Tlačivá sú k dispozícii priamo na príslušných mestských alebo obecných úradoch. Vzory tlačív nájdete aj na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Preklikáme sa tam nasledovne:

Obrázok č. 1: Postup, ktorým sa dostanete k vzoru tlačív k dani z nehnuteľnosti

Výška dane a jej splatnosť

Výšku dane nám vypočítava správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Po podaní Daňového priznania z nehnuteľnosti nám mesto alebo obec pošle rozhodnutie.

V rozhodnutí nájdeme informácie o výpočte výšky dane a informácie potrebné na úhradu. Daň je potrebné zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sme dostali od mesta či obce. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach.

Zdroj titulného obrázka: unsplash
Zdroj obrázka: vlastné spracovanie, flaticon
Zdroje: MFSR, SLOV-LEX

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články