Informácie spoločnosti PROSIGHT k udržateľnosti v oblasti finančných služieb

určené pre klientov v súlade s Nariadením č. 2019/2088
o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

Samostatný finančný agent s licenciou od Národnej banky Slovenska spoločnosť:

PROSIGHT Slovensko a. s., so sídlom: Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice, IČO: 46 175 415, zápis v obchodnom registri Obchodnom registri Mestského súdu Košice , oddiel Sa, vložka č. 1609/V-Zbl (ďalej len „spoločnosť“)

informuje o prístupe k otázkam udržateľnosti v oblasti finančných služieb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb účinným od 10.3.2021 (ďalej len „Nariadenie“).

Právny základ a rozsah informácií:

 • Predmetné informácie o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o udržateľných investičných cieľoch, alebo o podpore environmentálnych alebo sociálnych vlastností, v rámci investičného rozhodovania a v rámci výkonu finančného sprostredkovania sú zverejňované v nadväznosti na legislatívnu iniciatívu Európskej komisie, podľa ktorej nebolo zverejňovanie predmetných informácií dostatočne rozvinuté.
 • Informácie sa poskytujú v súvislosti s produktami kapitálového trhu, poistnými produktami, ktoré majú investičnú zložku, a taktiež v súvislosti dôchodkovými produktmi vystavenými fluktuáciám trhu v zmysle článku 2 odsek 12 Nariadenia.
 • Informácie musí poskytnúť spoločnosť z dôvodu, že spoločnosť je povinným subjektom v zmysle Nariadenia a sprostredkúva vyššie uvedené finančné produkty klientom alebo potenciálnym klientom spoločnosti.

Legálny dôvod poskytovania informácií:

 • V zmysle článku 3 odseku 2 Nariadenia finanční agenti na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť pri výkone finančného sprostredkovania.
 • V zmysle článku 5 Nariadenia spoločnosť uverejní a po dostatočne dlhú dobu uchová na webovej stránke:
  • informáciu o tom, či s náležitým ohľadom na svoju veľkosť, povahu a rozsah svojich činností, ako aj typy finančných produktov, v súvislosti s ktorými poskytujú poradenstvo, zohľadňujú pri svojom investičnom alebo poistnom poradenstve hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, alebo
  • informáciu o tom, prečo pri svojom investičnom alebo poistnom poradenstve nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a prípadne aj informáciu o tom, či a kedy majú v úmysle takéto nepriaznivé vplyvy zohľadňovať.

Základné pojmy:

 • udržateľná investícia“ je investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.
 • „riziko ohrozujúce udržateľnosť“ znamená environmentálnu a sociálnu udalosť či stav alebo udalosť či stav v oblasti správy a riadenia, ktoré by v prípade, že nastanú, mohli mať negatívny zásadný vplyv na hodnotu investície.
 • „faktory udržateľnosti“ sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, a boj proti korupcii a úplatkárstvu.

Transparentnosť a začleňovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť:

 • Spoločnosť prijala osobitný interný predpis týkajúci sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť a relevantné časti z predmetného predpisu v súlade so znením Nariadenia zverejňuje v tomto verejne prístupnom oznámení.
 • Spoločnosť v predzmluvnom zverejňovaní informácií prostredníctvom tohto dokumentu uvádza v súlade s článkom 6 Nariadenia:
  • spôsob akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do svojich investičného alebo poistného poradenstva, a
  • výsledok posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, v súvislosti s ktorými poskytujú poradenstvo.
 • Pri odporúčaní konkrétneho investičného produktu zohľadňuje Spoločnosť aj to, či má tento za cieľ podporovať environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo či má za cieľ priaznivý dopad na životné prostredie, prípadne či  nemá ani jeden z týchto cieľov.
 • Pri výbere finančných produktov v zmysle článku 2 odsek 12 Nariadenia spoločnosť vyhodnocuje informácie poskytnuté zo strany tvorcu finančného produktu, ktoré sa týkajú environmentálnych alebo sociálnych vplyvov.
 • O tom, či tvorca produktu (finančná inštitúcia, napríklad: poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, DSS a pod.) zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, informuje spravidla vo svojich predzmluvných informáciách.
 • Z predzmluvných informácií následne vychádza aj Spoločnosť a to tým spôsobom, že uvedené informácie v súlade s povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou klientovi vysvetlí pri výkone finančného sprostredkovania.
  • Za predpokladu, ak si klient v rámci výkonu finančného sprostredkovania pri stanovení svojich požiadaviek a potrieb počas výkonu analýzy požiadaviek a potrieb klienta v súlade s §35 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov zvolil, že preferuje produkty, ktoré umiestňujú riziká do oblastí zohľadňujúce udržateľné riziká (environmentálne, sociálne alebo iné oblasti), tak finančný agent uvedené zohľadní pri formulovaní odporúčaní pre klienta. Poukazujeme na fakt, že aj napriek odporúčaniam zo strany finančného agenta má klient právo zvoliť si zmluvu o poskytnutí finančnej služby v zmysle svojho uváženia. Uvedené finančný agent zohľadní pri formulovaní vyhlásenia o vhodnosti a pravidelného vyhlásenia o vhodnosti.
  • Za predpokladu, ak si klient v rámci výkonu finančného sprostredkovania pri stanovení svojich požiadaviek a potrieb počas výkonu testu klienta v súlade s §35 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov nezvolí, že preferuje produkty, ktoré umiestňujú riziká do oblastí zohľadňujúce udržateľné riziká, tak finančný agent uvedené zohľadní pri formulovaní odporúčaní pre klienta. Finančný agent bude postupovať najmä s odbornou starostlivosťou a v prospech klienta tým spôsobom, aby poskytol klientovi najvýhodnejší produkt zo svojho portfólia a aby umožnil klientovi uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby, ktorá najlepšie spĺňa jeho potreby a požiadavky. V prípade, ak je pre klienta vhodných viacero produktov s rovnakými parametrami v zmysle požiadaviek klienta a povinnosti finančného agenta konať s odbornou starostlivosťou, tak finančný agent odporučí klientovi produkt, ktorý ma za cieľ podporovať udržateľné riziká. Uvedené finančný agent zohľadní pri formulovaní vyhlásenia o vhodnosti a pravidelného vyhlásenia o vhodnosti.

Zverejňovanie politík odmeňovania:

 • V zmysle článku 5 Nariadenia spoločnosť poskytuje aj informácie o tom, do akej miery sú uvedené politiky konzistentné so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť.
 • Spoločnosť začlenila do zásad odmeňovania aj zohľadňovanie udržateľných rizík. Spoločnosť v rámci politiky odmeňovania nastavila nasledovné pravidlá:
  • Spoločnosť a jej podriadení finanční agenti konajú vždy v súlade s odbornou starostlivosťou a v prospech svojich klientov;
   • V prípade, ak si klient v rámci výkonu finančného sprostredkovania pri stanovení svojich požiadaviek a potrieb počas výkonu testu klienta v súlade s § 35 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov zvolí, že preferuje produkty, ktoré umiestňujú riziká do oblastí zohľadňujúce udržateľné riziká, tak mechanizmy odmeňovania sú nastavené tak, aby nezabraňovali preferovať investície do udržateľných rizík;
   • Ak si klient v rámci výkonu finančného sprostredkovania pri stanovení svojich požiadaviek a potrieb počas výkonu testu klienta v súlade s § 35 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov nezvolí, že preferuje produkty, ktoré umiestňujú riziká do oblastí zohľadňujúce udržateľné riziká, tak  mechanizmy odmeňovania sú nastavené spôsobom, aby poskytol klientovi najvýhodnejší produkt zo svojho portfólia a aby umožnil klientovi uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby, ktorá najlepšie spĺňa jeho potreby a požiadavky;
  • V prípade, ak je pre klienta vhodných viacero produktov s rovnakými parametrami, tak finančný agent odporučí klientovi produkt, ktorý ma za cieľ podporovať udržateľné riziká.

Upozornenie:

 • Uvedené informácie majú informatívny charakter pre klientov spoločnosti a slúžia na lepšie pochopenie udržateľnosti vo finančných službách a ich dopadu na koncového klienta. Rovnako tak prehľadne informujú o udržateľnosti, ktorú klient počas výkonu finančného sprostredkovania môže požadovať.
 • V zmysle článku 3 odseku 2 Nariadenia finanční agenti na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť pri výkone finančného sprostredkovania.
 • Informácie uvedené v tomto dokumente tvoria nevyhnutný základ zohľadňovania udržateľných investícií v rámci procesov spoločnosti.
 • Spoločnosť má uvedenú oblasť upravenú v osobitnom internom právnom predpise spoločnosti, ktorý zohľadňuje interné postupy pri zohľadňovaní rizík udržateľnosti.