Memorandum ochrany osobných údajov

Bezpečnosť spracúvaných osobných údajov našich klientov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje našich klientov spracúvame v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú základ, podľa ktorého budú spracované všetky osobné údaje, ktoré my, PROSIGHT Slovensko a.s., zhromaždíme od vás, alebo ktoré nám poskytnete na stránke www.prosight.sk. Obsahom tohto Memoranda ochrany osobných údajov sú informácie o tom, čo sú osobné údaje a aké osobné údaje o Vás ako našom klientovi spracúvame, účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje, zdroj získania osobných a spôsob akým nás môžete kontaktovať v prípade otázok v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov.

Pre lepšiu ochranu vášho súkromia vám prinášame vysvetlenie, akým spôsobom sú vaše informácie zbierané a používané.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s., IČO: 46 175 415, sídlo: Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom všetkých informačných systémov, v ktorých  dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, pričom v maximálnej miere dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté, a ktoré spracúva.

Prevádzkovateľ poskytuje klientom komplexné služby v oblasti finančného sprostredkovania  v sektoroch životného a neživotného poistenia, hypotekárnych úverov, refinancovania úverov, sporenia, investícií, leasingu a prípravy na dôchodok. Svoje služby ponúka na Slovensku od roku 2011. V súčasnosti má sieť 510 licencovaných obchodníkov a 38 pobočiek na Slovensku.

Skupina PROSIGHT je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje svojich klientov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR:

PROSIGHT Slovensko a.s.,
IČO: 46 175 415
Kavečianska cesta 1A/3637, Košice 040 01,

Prosight Academy s.r.o.
IČO: 46 175 466
Kavečianska cesta 1A/3637, Košice 040 01,

PROSIGHT Capital s.r.o.
IČO: 53 461 371
Kavečianska cesta 1A/3637, Košice 040 01,

Prosight Partners s.r.o.
IČO: 46 174 362
Myslavská 35, Košice 040 16,

Preveruj.sk, s.r.o.
IČO: 45 619 808
Poštová 17, Košice 040 01

www.narovinu.online
www.prosight-shop.sk

Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

Kategória osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je pre Prevádzkovateľa nevyhnuté pre výkon finančného sprostredkovania. Prevádzkovateľ o klientovi spracúva osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre zabezpečenie poskytovaných služieb na právnom základe plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov, plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Kategóriou osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom sú bežné osobné údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • základné identifikačné údaje klienta: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, fotokópia občianskeho preukazu,
 • kontaktné údaje klienta: adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefonický kontakt, e-mailová adresa,
 • vek klienta, pohlavie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, rodinný stav,
 • údaje o zdravotnom stave v rámci poskytovania životného poistenia,
 • informácie o príjme klienta, o pracovnom pomere, či je klient politicky exponovaná osoba,
 • údaje, ktoré sa viažu na plnenie zmluvných záväzkov
 • údaje, ktoré sa viažu na používanie webových stránok  a to cookies,
 • uchovávanie krokov a preferencií klienta na webových stránkach a sociálnych sieťach.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by svojim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je:

 • identifikácia klienta,
 • overovanie identifikácie,
 • ochrana a domáhanie sa práv finančného agenta voči klientom,
 • zdokumentovanie činnosti,
 • vykonávanie finančného sprostredkovania/zmluvné vzťahy,
 • vykonanie dohľadu a plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa zákona o finančnom sprostredkovaní alebo osobitných predpisov,
 • výmena informácii týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom,
 • správa portfólia klientov – callcentrum,
 • marketing,
 • evidencia v internom informačnom systéme Prevádzkovateľa.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje Prevádzkovateľovi spracovávať osobné údaje na základe viacerých právnych základov. K spracúvaniu osobných údajov dochádza najmä na základe právneho predpisu (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Právny základ spracúvania osobných údajov klienta:

 • Zmluvný vzťah s príslušným klientom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • Plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 písm. f GDPR)
 • Všeobecne záväzné právne predpisy, vrátane právnych aktov EÚ upravujúce povinnosti Prevádzkovateľa ako obchodnej spoločnosti vo vzťahu k fungovaniu spoločnosti a členom jej orgánov, najmä:
  • Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
  • Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch),
  • Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. Poskytnutie týchto údajov je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa dbá na to, aby sprostredkovateľ poskytol dostatočné záruky na to, že sa príjmu primerané technické a organizačné opatrenia, tak aby spracúvanie spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb.

Kategórie príjemcov osobných údajov sú najmä finančné inštitúcie, sprostredkovatelia cloudových služieb, správcovia webového portálu, subjekty v rámci finančného sprostredkovania skupiny PROSIGHT, webového hostingu, a iné.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookies sa dá jednoducho odobrať pomocou kliknutia na tento odkaz.

Internetový portál používa aj trvalé súbory cookies, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:

 • zapamätania navštívených miest na webových stránkach Prevádzkovateľa a zisťovania, ktoré stránky a funkcie používajú užívatelia najčastejšie,
 • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Internetového portálu vložia,
 • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a pod.),
 • zabezpečenie a zjednodušenie používania Zákazníckych nastavení.

Informácie získané zo súborov cookies Prevádzkovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Prevádzkovateľ súčasne nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si môžete pozrieť na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V prípade nepoužívania súborov cookies Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Internetového portálu na koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookies.

Odhlásenie z odberu newslettera

V prípade odhlásenia sa z odberu newslettra nebude vykonávaná žiadna marketingová komunikácia zo strany Prevádzkovateľa. Ak si želáte odhlásiť sa z newslettra, kliknite na odkaz. V prípade žiadosti o opätovný záznam nás neváhajte kontaktovať.

Zmazanie digitálnej stopy

V prípade zmazania digitálnej stopy budete odhlásený z hromadnej komunikácie a všetky údaje budú vymazané z našej databázy. Prídete tak o možnosť prísunu najnovších správ zo sveta financií, informácie o výhodných ponukách a akciách. Ak si želáte úplne vymazanie digitálnej stopy, kliknite na odkaz. V prípade žiadosti o opätovný záznam nás neváhajte kontaktovať.

Práva dotknutej osoby

V zmysle článku 15 až 22 nariadenia GDPR má dotknutá osoba nasledujúce práva:

 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovenia čl. 16, 17 a 18 GDPR,
 3. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR,
 4. právo na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR,
 5. právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 6. právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a právo, aby sa na neho predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 7 bod 3 GDPR.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 13, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktné údaje – email: privacy@vojcik.eu.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: privacy@prosight.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Ďakujeme za Vašu dôveru!