Poistenie

Povodeň či záplava. Ktorá poisťovňa nám preplatí škody na majetku?

Vyššia moc je nevyspytateľná a v poslednom čase sa stretávame s mnohými nešťastiami, ako je požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, nedávne zemetrasenie v Michalovciach a najnovšie postihli východné Slovensko povodne v obciach Pichne a Zubné neďaleko Sniny.

Skôr než sa pozrieme, či poisťovne dané riziká kryjú, alebo nie, vysvetlíme si základný rozdiel medzi povodňou a záplavou.

Povodeň

Je prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd, pri ktorom voda zaplavuje územie mimo koryta vodného toku, a spôsobuje tak škody na poistených veciach.

Záplava

Je zaplavenie väčších územných celkov, ktoré nemajú prirodzený odtok, spôsobené atmosférickými zrážkami, ktorých následkom je vytvorenie vodnej plochy s pokojnou hladinou.

Štandardne poisťovne nekryjú škody ako vzlínanie zemskej vlhkosti zvýšením hladiny podzemnej vody alebo vzdutej hladiny spodnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo záplavou, vlhkom, regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov alebo plesňami.

Čo by sme mali vedieť pred uzatvorením zmluvy

Allianz

Pred uzatvorením zmluvy sa nepýta na počet škôd a nemá povodňové mapy.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: sú škody spôsobené povodňou pri menšom ako 10-ročnom maximálnom prietoku vody.

AXA

Poisťovňa sa pýta na počet povodní a záplav, ktoré zasiahli miesto poistenia za posledných 10 rokov. Akceptuje max. 1 škodu, za ktorú si klient priplatí za dané riziko. Takisto na základe miesta poistenia vám určí rizikovú zónu a podľa toho sa zvýši poistné.

Poisťovňa neposkytne plnenie:

  • v medzihrádzovom priestore vodných tokov, tzn. priestore na oboch stranách vodného toku ohraničeného ochrannými hrádzami (ľavobrežnou a pravobrežnou), a to na celom území SR,
  • v úrovni, ktorá zaplavuje územie s periodicitou 20 rokov a menej (20-ročná voda), pričom túto určuje hydrologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu,
  • v mieste poistenia, kde v posledných 10 rokoch pred vznikom poistenia nastala minimálne dvakrát povodeň. 

ČSOB

Povodeň a záplava nie sú kryté, ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti. Vysvetlenie pozrite nižšie. 

Poisťovňa neposkytne plnenie: Povodeň a záplava nie sú kryté, ak sa nehnuteľnosť nachádza do 200 metrov od brehu rieky alebo jej prevýšenie nie je väčšie ako 3 metre od brehu rieky a na účely tohto poistenia oblasť, kde miesto poistenia je umiestnené do 200 metrov od brehu rieky a jej prevýšenie nie je väčšie ako 3 metre od brehu rieky. Za rieky na účely tohto poistenia považujeme tieto toky: Bebrava od Nadlíc, Bodrog, Bodva od Janíka, Dunaj, Dunajec, Hnilec od Jakloviec, Hornád od Spišských Vlachov, Hron od Podbrezovej, Ipeľ od Holiše, Kysuca od Čadce, Laborec od Humenného, Latorica, Morava, Myjava od Šaštín – Stráže, Nitra od Chalmovej, Ondava od Stropkova, Orava od priehrady, Poprad od Kežmarku, Rimava od Rimavskej Soboty, Slaná od Čoltova, Slatina od Môťovej, Tisa, Topľa od Bardejova, Torysa od Prešova, Turiec od Príboviec, Uh, Váh od Liptovského Hrádku, Žitava od Vrábeľ. V prípade, že je pri rieke uvedená obec, povodňová oblasť sa vzťahuje na povodie rieky v celom katastrálnom území danej obce.

Za povodňovú oblasť v zmysle vyššie uvedeného sa nepovažuje miesto poistenia, kde je vybudovaná protipovodňová ochrana vo forme hrádze, návalu alebo násypu.

Generali

Poisťovňa sa pýta na počet škôd za posledných 10 rokov, či boli 4- a viackrát v mieste poistenia. Ak nie, tak je to poistiteľné bez prirážky.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: je počet škôd vyšší ako 4 za posledných 10 rokov.

Groupama

Poisťovňa poskytne plnenie max. 1× za 10 rokov od dátumu poslednej poistnej udalosti. V tomto prípade odporúčame vypovedať poistnú zmluvu po prvej poistnej udalosti spôsobenej povodňou alebo záplavou. 

Poisťovňa neposkytne plnenie na: povodňou alebo záplavou postihnutých objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate, malé vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.) alebo na veciach umiestnených v týchto objektoch.

Komunálna poisťovňa

Ak bol výskyt častejší ako jedenkrát za 5 rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie o 80 %, tzn., že bude plniť iba 20 % z poistnej udalosti.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: poistná udalosť vznikne následkom povodne alebo záplavy alebo v priamej súvislosti s povodňou alebo záplavou do 10 dní po uzavretí poistenia.

Kooperativa

V prípade, že poistenému vznikla v poradí tretia a ďalšia poistná udalosť povodňou alebo záplavou a zároveň od poslednej takejto poistnej udalosti neuplynuli viac ako 2 roky, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie o 80 %, tzn., že bude plniť iba 20 % z poistnej udalosti.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: vznikne poistná udalosť následkom povodne alebo záplavy alebo v priamej súvislosti s povodňou alebo záplavou do 10 dní po uzavretí poistenia.

Union

Poisťovňa sa pýta na počet povodní alebo záplav za posledných 10 rokov – prirážka na cene je za 1 alebo 2 a viac škôd.

Poisťovňa neposkytne plnenie: pri menšom ako 10-ročnom prietoku (vrátane) vodného toku podľa nameraných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. 

Uniqa

Pred uzatvorením zmluvy sa nepýta na počet škôd a nemá povodňové mapy. 

Wüstenrot

V prípade, že nehnuteľnosť bola zasiahnutá povodňou alebo záplavou min. 1× za posledných 10 rokov, dané riziko je poistiteľné, ale za vysokú prirážku.

Každý z nás by mal zvážiť, ktorá poisťovňa je pre neho najvýhodnejšia vzhľadom na územie a riziká, ktoré sú s ním spojené. Určite nezabudnite na poistenie svojho majetku, ktoré vás môže ochrániť pred nečakanými škodami.

Zdroj titulného obrázka: pixabay

Zdroje: AllianzAxaČSOBGeneraliGroupamaKomunálna poisťovňaKooperativaUnionUniqaWüstenrot

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články