Poistenie

Povodeň či záplava. Ktorá poisťovňa nám preplatí škody na majetku?

Aktualizované 7.6.2024

Vyššia moc je nevyspytateľná a v poslednom čase sa stretávame s mnohými nešťastiami, ako je požiar, výbuch, víchrica spojená s menšími tornádami, supercelárne búrky spojené so silným krupobitím a v máji a na prelome júna zasiahli celú Európu silné povodne. V Nemecku dosiahla hladina vody hodnotu storočnej vody a s veľkou pravdepodobnosťou sa tak stane aj na území Slovenska.

Poistné krytie by malo zahŕňať aj mimoriadne škody, ktoré môžu vzniknúť napríklad pri aktuálnych povodniach. Nezabudnite pravidelne sledovať skutočnú hodnotu vašej nehnuteľnosti a domácnosti. Uistite sa, že máte všetko správne poistené, aby ste predišli možným stratám a zbytočným finančným nákladom v prípade podpoistenia.

Skôr než sa pozrieme, či poisťovne dané riziká kryjú, alebo nie, vysvetlíme si základný rozdiel medzi povodňou a záplavou.

Povodeň

Je prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd, pri ktorom voda zaplavuje územie mimo koryta vodného toku, a spôsobuje tak škody na poistených veciach.

Záplava

Je zaplavenie väčších územných celkov, ktoré nemajú prirodzený odtok, spôsobené atmosférickými zrážkami, ktorých následkom je vytvorenie vodnej plochy s pokojnou hladinou. Štandardne poisťovne nekryjú škody ako vzlínanie zemskej vlhkosti zvýšením hladiny podzemnej vody alebo vzdutej hladiny spodnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo záplavou, vlhkom, regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov či plesňami.

Čo by sme mali vedieť pred uzatvorením zmluvy

Allianz

Pred uzatvorením zmluvy sa poisťovňa nepýta na počet škôd a nemá povodňové mapy.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: sú škody spôsobené povodňou pri menšom ako 10-ročnom maximálnom prietoku vody.

Colonnade

V prípade, že nehnuteľnosť bola zasiahnutá povodňou alebo záplavou minimálne 1× za posledných 10 rokov, dané riziko je poistiteľné, ale s vysokou prirážkou.

ČSOB

Povodeň a záplava nie sú kryté, ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti. Vysvetlenie pozrite nižšie. 

Poisťovňa neposkytne plnenie: Povodeň a záplava nie sú kryté, ak sa nehnuteľnosť nachádza do 200 metrov od brehu rieky alebo jej prevýšenie nie je väčšie ako 3 metre od brehu rieky, a na účely tohto poistenia oblasť, kde je miesto poistenia umiestnené do 200 metrov od brehu rieky a jej prevýšenie nie je väčšie ako 3 metre od brehu rieky. Za rieky na účely tohto poistenia považujeme tieto toky: Bebrava od Nadlíc, Bodrog, Bodva od Janíka, Dunaj, Dunajec, Hnilec od Jakloviec, Hornád od Spišských Vlachov, Hron od Podbrezovej, Ipeľ od Holiše, Kysuca od Čadce, Laborec od Humenného, Latorica, Morava, Myjava od Šaštín – Stráže, Nitra od Chalmovej, Ondava od Stropkova, Orava od priehrady, Poprad od Kežmarku, Rimava od Rimavskej Soboty, Slaná od Čoltova, Slatina od Môťovej, Tisa, Topľa od Bardejova, Torysa od Prešova, Turiec od Príboviec, Uh, Váh od Liptovského Hrádku, Žitava od Vrábeľ. V prípade, že je pri rieke uvedená obec, povodňová oblasť sa vzťahuje na povodie rieky v celom katastrálnom území danej obce. Za povodňovú oblasť v zmysle vyššie uvedeného sa nepovažuje miesto poistenia, kde je vybudovaná protipovodňová ochrana vo forme hrádze, návalu alebo násypu.

Generali

Poisťovňa sa pýta na počet škôd za posledných 10 rokov, či boli štyri- a viackrát v mieste poistenia. Ak nie, tak je to poistiteľné bez prirážky.

Poisťovňa neposkytne plnenie: 

  • ak je počet škôd vyšší ako 4 za posledných 10 rokov,
  • v prípade, ak škoda nastala v období 10 dní po uzavretí poistenia (tzv. čakacia lehota),

Komunálna poisťovňa

Ak sa vyskytla povodeň alebo záplava za posledných 5 rokov 2-krát a viac, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie o 80 %, tzn., že bude plniť iba 20 % z poistnej udalosti a súčasne bude na poistnej zmluve aplikovaná prirážka 50 %.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: poistná udalosť vznikne následkom povodne alebo záplavy alebo v priamej súvislosti s povodňou alebo záplavou do 10 dní po uzavretí poistenia.

Kooperativa

V prípade, že poistenému vznikla v poradí tretia a ďalšia poistná udalosť povodňou alebo záplavou a zároveň od poslednej takejto poistnej udalosti neuplynuli viac ako 2 roky, poistné plnenie za každú ďalšiu poistnú udalosť bude vo výške 80 % z výšky škody.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak: vznikne poistná udalosť následkom povodne alebo záplavy alebo v priamej súvislosti s povodňou alebo záplavou do 10 dní po uzavretí poistenia.

Union

Poisťovňa sa pýta na počet povodní alebo záplav za posledných 10 rokov – prirážka na cene je za 1 alebo 2 a viac škôd.

Poisťovňa neposkytne plnenie: pri menšom ako 10-ročnom prietoku (vrátane) vodného toku podľa nameraných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. 

Uniqa

Poisťovňa má tarifné povodňové zóny, ktoré sa nastavujú automaticky po zadaní adresy miesta poistenia, a nehnuteľnosť môže byť vyhodnotená v 4 zónach:

  • 1 zóna – najnižší stupeň nebezpečenstva povodní a záplav,
  • 2 a 3 zóna – vyšší stupeň nebezpečenstva povodní a záplav,
  • 4 zóna – najvyšší stupeň nebezpečenstva povodní a záplav. Poistenie je možné uzavrieť, ale s automatickým vylúčením povodne a záplavy.

Poisťovňa neposkytne plnenie: ktoré nastali v období 10 dní po uzavretí poistenia (tzv. čakacia lehota).

Wüstenrot

V prípade, že nehnuteľnosť bola zasiahnutá povodňou alebo záplavou min. 1× za posledných 10 rokov, dané riziko je poistiteľné, ale s prirážkou 300 %.

Záver

Pri posudzovaní poistenia vašej nehnuteľnosti je dôležité dôkladne zvážiť všetky riziká spojené s jej umiestnením. Zistite, či nie je vaša nehnuteľnosť ohrozená prírodnými živlami, ako sú povodne, zemetrasenia alebo silné vetry. Sme tu, aby sme vám poskytli odborné poradenstvo a navrhli riešenie šité na mieru vašim potrebám. Stačí, ak nás kontaktujete, a my vám pomôžeme zabezpečiť váš domov.

Zdroj titulného obrázka: Canva

Zdroje: AllianzColonnade, ČSOB, GeneraliKomunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články