Osobné financie

Zasiahla vaše podnikanie pandémia? Ešte stále môžete využiť projekt „Prvá pomoc“

Pandémia súvisiaca s ochorením Covid-19 spôsobuje od svojho vzniku v marci 2020 nemalé finančné straty zamestnávateľom aj živnostníkom. Vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu vstúpila do platnosti možnosť požiadať o finančnú pomoc od štátu v rámci projektu „Prvá pomoc“. Keďže núdzový stav do dnešného dňa pretrváva, dotknutí podnikatelia majú stále možnosť využiť túto pomoc. Projekt zastrešuje ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého sa pomoc realizuje.

Ako to funguje a kto môže požiadať o pomoc?

V rámci projektu vznikli viaceré skupiny opatrení, ktoré definujú, kto a za akých podmienok môže požiadať o finančnú pomoc, a tiež určujú, v akej výške.

Dôležité termíny:

Žiadosť za marec 2021 je možné podať do konca mája 2021.
Žiadosť za apríl 2021 je možné podať do konca júna 2021.

Vždy po ukončení aktuálneho mesiaca sa stanovuje nový termín a podmienky na podávanie žiadosti.

Tabuľka č. 1: Typy opatrenia a spôsoby určenia nároku na príspevok

Príklad: Postup a podmienky pri podávaní žiadosti k opatreniu č. 2

Nárok žiadať finančnú pomoc v rámci opatrenia č. 2 má každá SZČO (aj slobodné povolania), ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo ktorej poklesli tržby najmenej o 20 %.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 2. 2021.

Žiadať môže:

  • SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 1. 7. 2020, resp. od 1. 2. 2021, a poistenie jej trvá aj po tomto dni. Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.
  • Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.
  • Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku pre aktuálne obdobie (výška môže byť v jednotlivých mesiacoch upravená):

Tabuľka č. 2: Výška príspevku pre aktuálne obdobie

Výpočet poklesu tržieb v jednotlivých mesiacoch môžete urobiť viacerými spôsobmi, pričom za každý mesiac môžete použiť iný spôsob výpočtu v závislosti od toho, ktorý z nich sa oplatí najviac.

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 1/2021 – predchádzajúce je 1/2019, resp. 1/2020).
  2. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s priemerom tržby v roku 2019 alebo 2020 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020.
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.
  4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.
  5. Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021, s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020 (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace).

Konkrétne to znamená, že ak ste začali podnikať vo februári 2019 a v marci 2021 mali tržby vo výške 500 €, tak môžete tento vykazovaný mesiac porovnať buď s rovnakým mesiacom v r. 2020, priemernými tržbami v r. 2020 alebo s februárom 2020. Povedzme, že tržby za r. 2020 ste mali 18 000 €, tržby v marci 2020 boli 1 000 € a vo februári 2020 to bolo 1 200 €.

V tomto prípade sa najviac oplatí vychádzať z výpočtu č. 2, podľa ktorého došlo v marci 2021 k poklesu tržieb o 66,67 %. Vznikol teda nárok na príspevok vo výške 690 €.

Na základe tohto prepočtu je potrebné vyplniť žiadosť o finančnú pomoc a výkaz pre daný mesiac, za ktorý žiadate pomoc. Obe tlačivá nájdete priamo na stránke projektu pomahameludom.sk. Takto vyplnené dokumenty pošlete e-mailom, ktorý prislúcha ÚPSVaR v danom okrese, v ktorom pôsobíte. Následne vás bude kontaktovať príslušný pracovník vo veci podpísania dohody, na základe ktorej bude finančná pomoc vyplatená.

Ďalšie mesiace, za ktoré chcete žiadať o finančnú pomoc, už pošlete len aktuálny výkaz opäť e-mailom. Pri vypĺňaní výkazov dbajte na pravdivosť uvádzaných údajov, pretože registrovaným žiadateľom môže prísť náhodná kontrola, ktorá bude vyžadovať predloženie jednotlivých dokumentov, na základe ktorých boli prostriedky vyplatené.

Zdroj titulného obrázka: unsplash
Zdroj tabuliek: vlastné spracovanie
Zdroj: Pomáhame ľuďom

Finančné sprostredkovanie vnímam ako skvelú možnosť poskytnúť klientom transparentný pohľad na ich osobné alebo firemné financie, čo im pomôže urobiť správne rozhodnutie predstavujúce dlhodobý prínos. Štúdiom financií som sa naučil, že kľúčové nie je podať informácie zložito, ale jasne a vecne, preto sa pri svojej práci vždy snažím vysvetľovať danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, aby klient poznal všetky stránky služby, ktorú sa rozhodne využívať, a aby si plne uvedomoval jej zmysel.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články