Poistenie

Rizikové životné poistenie. Aká je jeho účinnosť pri koronavíruse?

Po mesiaci od prvého potvrdeného prípadu nákazy novým COVID-19 na Slovensku nám štatistika ukazuje 769 nakazených. Vďaka rýchlym opatreniam môžeme byť radi, že nové prípady rastú lineárne, čo zatiaľ neohrozuje kapacity nemocníc a umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť každému, kto ju potrebuje.

Zachovanie zdravia je v súčasnosti najväčšou prioritou a v tom nám pomôže len zodpovedný prístup každého jednotlivca. Podľa aktuálnych prognóz sa však odhaduje, že koronavírus postihne státisíce obyvateľov Slovenska. S touto pandémiou sa mnohí z nás popasujú priamo, no všetci budeme bojovať aj s jej nepriamym vplyvom na ekonomiku. V prvej línii individuálnej finančnej ochrany pri nákaze koronavírusom môže poslúžiť naše životné poistenie. Hneď na úvod prezradím, že vo väčšine poisťovní môžeme očakávať rovnaké plnenie ako pri bežnej chrípke, a niekde dokonca ešte menej.

Pozor na výluky

Prvou vecou, ktorú je nutné pri takejto situácii skontrolovať, sú výluky v poistnej zmluve. Výluku priamo na diagnózu COVID-19 by ste hľadali márne. Avšak každá zmluva obsahuje výluky na poistné udalosti, ktoré majú masový charakter a chránia poisťovňu „likvidačnými“ poistnými plneniami. Ide napríklad o poistné udalosti týkajúce sa vojnových udalostí, nukleárnych katastrof, účinku biologických a chemických látok, vzbúr, štrajkov, nepokojov, ale aj dôsledkov pandémie. 

Jediná poisťovňa, ktorá má pandémiu vo výlukách, je Wüstenrot. Poisťovňa však vydala 1. 4. 2020 tzv. verejný prísľub, v ktorom túto výluku ruší v poistení smrti (okrem úrazovej) na obdobie 1 roka a iba v súvislosti s COVID-19. V ostatných pripoisteniach ostáva výluka platná naďalej. 

Existuje aj druhá skupina výluk, na ktorú si treba dať pozor. Týka sa porušovania všeobecne závažných právnych predpisov a nariadení v súvislosti s opatreniami vydanými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pri ich porušení sa poistné plnenie môže krátiť o polovicu alebo naň zanikne nárok úplne.

Čo kryje životné poistenie

Pri nákaze infekciou COVID-19 je možné získať v životnom poistení plnenie z pripoistenia:

  • neúrazovej smrti s rôznymi variantami výplaty (klesajúca/konštantná/rastúca)
  • kritických chorôb,
  • neúrazovej invalidity
  • pracovnej neschopnosti
  • hospitalizácie z dôvodu ochorenia

Poistenie smrti

Najvážnejším následkom ochorenia je smrť. V každej poisťovni by v takejto situácii poisťovňa riadne vyplatila poistné plnenie oprávnenej osobe/oprávneným osobám.

V súčasnosti pravdepodobnosť úmrtia pri COVID-19 postupne rastie z pôvodných 3 % vyššie kvôli horším štatistikám prichádzajúcim z krajín Európy. Do jedného čísla vchádza veľa faktorov a rozpätie úmrtnosti kolíše medzi krajinami od 1 do 10 %. Veľmi dôležitú úlohu zohráva dostupnosť/kapacita, kvalita zdravotnej starostlivosti a určite aj veková štruktúra nakazených. Treba si uvedomiť, že celkové percento úmrtnosti ťahajú staršie vekové skupiny v nepoistiteľnom veku.

Kritické ochorenia

V pripoistení kritických chorôb sa plní iba za vybrané diagnózy, ktoré sú presne špecifikované v tabuľke. Žiadna poisťovňa nemá v súčasnosti diagnózu COVID-19 vo svojich tabuľkách kritických chorôb. Ak by však koronavírus spôsobil vznik nejakej choroby z tabuľky krytých ochorení, poistenému by vznikol nárok na poistné plnenie (okrem poisťovne Wüstenrot).

Invalidita

V pripoistení invalidity taktiež nenájdete žiadnu výluku alebo obmedzenie pre koronavírus. Ak by invalidita vznikla priamo alebo nepriamo dôsledkom tejto diagnózy, poisťovňa by riadne plnila z tohto pripoistenia (okrem poisťovne Wüstenrot).

Keďže COVID-19 poznáme iba približne pol roka, jeho dlhodobé následky nám ešte nie sú známe. Z doterajších poznatkov však vedci neočakávajú, že by koronavírus mohol výrazne a trvalo ochromiť schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. priamo spôsobiť invaliditu.

Pracovná neschopnosť

V pripoistení pracovnej neschopnosti vzniká pri potvrdení diagnózy COVID-19 a po splnení všetkých ostatných podmienok právo na poistné plnenie (okrem poisťovne Wüstenrot).

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je medián dĺžky liečby pri miernejších prejavoch choroby 2 týždne. Pri ťažkých prípadoch to môže byť 3 až 6 týždňov. Do úvahy treba brať aj to, že ťažšie prípady sa vyskytujú najčastejšie u pacientov nad 60 rokov.

Karančná lehota v tomto pripoistení je väčšinou 2 alebo 4 týždne trvania pracovnej neschopnosti a dávka sa vypláca buď odo dňa skončenia karančnej lehoty, alebo spätne od 1. dňa. Veľmi preto záleží na tom, aký variant pracovnej neschopnosti máte dohodnutý v zmluve.

Upozornenie: Karanténa z dôvodu podozrenia na infekciu COVID-19 (diagnóza U07.2 podľa MKCH) nie je plnená v žiadnej poisťovni. V poisťovni Uniqa sa však môže pri následnom potvrdení ochorenia (diagnóza U07.1 podľa MKCH) zarátať do karančnej lehoty.

Hospitalizácia

Z pripoistenia hospitalizácie vzniká nárok na plnenie od prvej polnoci alebo po 24 hodinách nevyhnutnej hospitalizácie (okrem poisťovne Wüstenrot). Podľa štatistiky z európskych krajín si až 30 % prípadov vyžaduje hospitalizáciu. Priemerný počet dní hospitalizácie závisí od úrovne zdravotníctva, ale aj mnohých iných faktorov. Jediná v súčasnosti dostupná štatistika z Číny s mediánom na úrovni 10 dní nie je preto vhodným ukazovateľom pre iné krajiny.

Postačí životné poistenie?

Najčastejšie plnenia v súvislosti s koronavírusom budú pochádzať z pripoistení pracovnej neschopnosti a hospitalizácie. Tieto pripoistenia majú iba doplnkovú ochrannú funkciu a nastavujú sa tak, aby s nemocenskou dávkou vyrovnali čistý príjem počas liečby. Oveľa menej poistných plnení bude z pripoistení úmrtia, a to z dôvodu, že úmrtnosť rastie až po veku 60 rokov.

V prípade, že sa vám COVID-19 nevyhne, rizikové životné poistenie bude fungovať a finančne určite pomôže. Jeho skutočná sila a ochrana je však orientovaná inde. Finančná hrozba tejto pandémie nesúvisí priamo s nákazou touto infekciou. Oveľa väčší negatívny finančný vplyv bude mať táto pandémia kvôli opatreniam, ktoré boli nevyhnutné na ochranu verejného zdravia. Tie sa dotýkajú úplne všetkých obyvateľov krajiny.

Málokto je pripravený na takýto scenár, hlavne ak sa situácia vystupňuje tak rýchlo, ako to bolo teraz. Držať poruke potrebnú finančnú rezervu je náročné. Budovanie rezervy je dlhodobý proces a v najbližšom článku sa budeme venovať práve tomu, ako si vytvoriť rezervu, ako sa o ňu starať a kde ju uschovať. Životné poistenie je výborný základ pre finančnú stabilitu. Musí byť však podporené sporením, ktoré ho jedného dňa, na konci poistnej lehoty, úplne nahradí.

Zdroje: ECDC, NCZISK, mapa COVID, Wustenrot, WHO, 
Zdroj titulného obrázka: Pixabay

Poznať všetky dostupné možnosti s ich výhodami a nevýhodami je kľúčové pre správne rozhodnutie. Mojou úlohou je analyzovať, porovnávať a objektívne hodnotiť komplexné informácie na finančnom trhu, prioritne v životnom poistení. V tom mi veľmi pomáhajú bohaté skúsenosti z finančného auditu. Životné poistenie môže mať podstatný vplyv na život človeka. Práve preto je pre mňa obrovskou výzvou a zároveň zodpovednosťou pomáhať klientom so správnym výberom a s pochopením produktov.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články