Dôchodok

Zemetrasenie v druhom pilieri. Aké zmeny nastanú v roku 2023?

Druhý pilier prechádza tento rok viacerými dôležitými zmenami, preto sme si pripravili súhrn týchto zmien aj s hodnotením ich vplyvu na úspory klientov v druhom pilieri.

V novembri 2022 parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení (SDS), teda o druhom pilieri. Tá má priniesť nápravu viacerých chýb, ktoré sa udiali v minulosti vo vzťahu k II. pilieru, ďalej má znamenať vyššie výnosy pre sporiteľov v druhom pilieri a umožniť aj vstup pre niektorých ľudí, ktorí to nestihli podľa starých podmienok.

Čo sa zmenilo od januára 2023?

  • Zmena v garanciách v dlhopisových fondoch druhého piliera
  • Výška poplatkov v dôchodkových fondoch
  • Zrušenie akceptačných listov pre prestup medzi DSS
  • Zmrazenie príspevkov do druhého piliera

Zmena v garanciách v dlhopisových fondoch druhého piliera

Prechádza sa na systém individuálnych garancií, ktoré znamenajú, že v čase, keď sporiteľ požiada o vyplácanie dôchodku z druhého piliera, dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) porovná stav jeho účtu v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde s výškou jeho vkladov v tomto fonde, a ak by aktuálny stav bol nižší ako jeho vklady, rozdiel mu bude dorovnaný zo strany DSS.

Výška poplatkov v dôchodkových fondoch

Zrušili sa poplatky za vedenie účtu sporiteľa (doteraz 1 % z výšky príspevku do fondu) a taktiež výkonnostný poplatok vo fondoch (doteraz bol 10 % z dosiahnutého výnosu vo fonde). Zároveň sa mení poplatok za správu fondu – doterajšia výška 0,3 % ročne z čistého majetku fondu sa najprv zvýšila na 0,45 % ročne a od roku 2025 bude klesať na 0,4 % ročne počas 2 rokov.

Táto zmena má pre sporiteľov z dlhodobého hľadiska veľký význam, keď najmä výkonnostný poplatok v indexových a akciových fondoch spôsoboval nižší dosiahnutý výnos počas obdobia výrazných výnosov na finančných trhoch. Zároveň mierne zvýšenie poplatku za správu je síce mierna nevýhoda z pohľadu sporiteľa, ale jeho výška 0,4 % ročne je stále na oveľa nižšej úrovni oproti bežným podielovým fondom (často priemerne 2 % ročne). Podľa nás táto zmena prinesie pre sporiteľov vyššie výnosy a spravodlivejšiu odmenu pre dôchodkové správcovské spoločnosti za správu fondov.

Zrušenie akceptačných listov pre prestup medzi DSS

Novela zákona tiež zrušila tzv. akceptačné listy, ktoré vystavovala sociálna poisťovňa pre „súhlas“ s prestupom sporiteľa medzi jednotlivými DSS. Táto zbytočná byrokratická povinnosť mnohých sporiteľov odrádzala od toho, aby zmenili DSS, keď vo väčšine prípadov bolo nutné ísť osobne požiadať o vystavenie akceptačného listu do pobočky sociálnej poisťovne.

Prvý prestup do inej DSS je po novom možný najskôr po roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne ďalší prestup bude možný vždy až po pol roku od poslednej zmeny DSS. Zároveň sa zrušili provízie pre sprostredkovateľov za takéto prestupové zmluvy.

Zmrazenie príspevkov do druhého piliera

V rokoch 2023 a 2024 ostáva výška príspevku do druhého piliera na úrovni z roka 2022 vo výške 5,5 % z hrubej mzdy. Následne v rokoch 2025 a 2026 bude príspevok 5,75 % a od roku 2027 to bude 6 % z hrubej mzdy.

Čo sa mení od 1. mája 2023?

  • Automatický vstup pre nových sporiteľov
  • Zmena vstupného do veku 40 rokov
  • Zavedie sa predvolená investičná stratégia (PIS)

Automatický vstup pre nových sporiteľov

Každý, kto začne prvýkrát pracovať a platiť sociálne odvody na dôchodkové poistenie, bude mať naďalej možnosť vstúpiť do druhého piliera tak, že si uzatvorí zmluvu o SDS v niektorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak však tak neurobí sám do 6 mesiacov od začiatku platenia odvodov, výber DSS zaňho automaticky vykoná sociálna poisťovňa. Následne si DSS môže zmeniť až po roku od začiatku zmluvy o SDS. Ak s automatickým vstupom nesúhlasí, môže do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť.

Túto zmenu hodnotíme pozitívne, pretože veľa mladých ľudí, ktorí začínajú pracovať, vôbec nevie alebo sa ani nezaujíma o tému dôchodkov. Stávalo sa, že aj celé roky, odkedy začali pracovať, neboli súčasťou druhého piliera, a pripravili sa tým o veľkú sumu úspor, ktoré sa im mohli výrazne dlhodobo zhodnocovať. Každému, kto začína pracovať, odporúčame čo najskôr uzatvoriť si zmluvu v druhom pilieri, aby neprichádzal o možnosť zhodnocovania svojich úspor na dôchodok.

Zmena vstupného do veku 40 rokov

Doteraz bolo možné vstúpiť do druhého piliera maximálne do veku 35 rokov. Od mája 2023 sa umožní vstup aj starším pracujúcim do veku 40 rokov. Takýto vstup do druhého piliera je dobrovoľný, ale každému pracujúcemu, ktorý nemá otvorený druhý pilier a je vo veku 35 – 40 rokov, odporúčame, aby si čo najskôr uzatvoril zmluvu v II. pilieri.Uzatvoriť si zmluvu v druhom pilieri majú možnosť nielen aktuálne zamestnaní a SZČO, ale napríklad aj matky na materskej a rodičovskej dovolenke.

Zavedie sa predvolená investičná stratégia (PIS)

Od mája budú DSS povinne všetkým nový sporiteľom a všetkým „pasívnym“ sporiteľom do 54 rokov veku spravovať úspory prostredníctvom automatickej predvolenej investičnej stratégie (PIS), ktorej cieľom je maximalizovať výnosy sporiteľov. „Pasívnymi“ sporiteľmi sú myslení ľudia do 54 rokov, ktorí od roku 2013 nevykonali žiadnu zmenu v zložení svojho majetku v druhom pilieri. Väčšina z týchto sporiteľov bola v roku 2013 povinne presunutá do dlhopisových fondov, čo im doteraz spôsobilo výrazné znehodnotenie ich úspor v druhom pilieri. Nemôžu za to však dôchodkové správcovské spoločnosti, ale vtedy platný zákon o SDS, ktorý prijala vtedajšia vláda.

Samotná PIS funguje tak, že do veku 50 rokov má sporiteľ úspory výhradne v indexovom dôchodkovom fondenásledne sa postupne znižuje pomer majetku v indexovom fonde o 4 % každý rok, pričom táto suma sa presúva do dlhopisového fondu.

Ostatní sporitelia majú už teraz možnosť dobrovoľne si aktivovať PIS. Každý sporiteľ zároveň dostane možnosť vyviazať sa z PIS a znova do nej vstúpiť. DSS sú tiež povinné kvôli tejto predvolenej investičnej stratégii otvoriť a viesť indexový dôchodkový fond.

Zavedenie PIS hodnotíme pozitívne, pretože mnoho sporiteľov buď nevie, alebo nerozumie, v akom fonde si sporia alebo majú sporiť podľa ich veku už teraz, a tak sa pripravujú o vyššie zhodnotenie svojich úspor. Škoda je, že PIS nebola zavedená v druhom pilieri už oveľa skôr.

Čo sa mení od 1. júla 2023?

Začne sa fáza postupného povinného presunu úspor podľa predvolenej investičnej stratégie. Týka sa to pasívnych sporiteľov do veku 54 rokov a tiež tých, ktorí si sami zvolili predvolenú investičnú stratégiu, ale dovtedy neurobili presun sami. Tí, ktorí nesúhlasia s presunom do predvolenej investičnej stratégie, musia do konca mája 2023 oznámiť toto rozhodnutie svojej DSS.

Tento presun bude prebiehať postupne až do konca roka 2025, ale dôchodkové správcovské spoločnosti môžu požiadať o jeho predĺženie až do konca roku 2027. Zároveň každá DSS je povinná zverejniť na webovej stránke harmonogram, ako bude od júla 2023 presúvať úspory sporiteľov.

Čo sa zmení od januára 2024?

Od roku 2024 sa čiastočne zmení aj spôsob vyplácania dôchodkov z druhého piliera. Zmena sa týka tzv. programového výberu, pri ktorom to bude fungovať tak, že ak sporiteľ splní podmienky pre referenčnú sumu dôchodku, bude si môcť požiadať o vyplácanie až polovice z nasporenej sumy v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica ostáva určená na kúpu tzv. anuity po 10 rokoch poberania dôchodku a ďalej sa zhodnocuje vo fondoch. Zároveň sú úspory na účte sporiteľa stále predmetom dedičského konania až do kúpy anuity. Aj túto zmenu hodnotíme pozitívne, keďže sporiteľ bude mať viac možností, ako naložiť s úsporami v druhom pilieri v dôchodkovom veku.

Zdroje: canva

Už počas štúdia na VŠ v odbore financie som sa rozhodol uplatňovať znalosti v praxi, a preto sa od roku 2009 venujem finančnému sprostredkovaniu. Túto prácu vnímam ako moje poslanie - pomáhať ľuďom správne sa rozhodovať pri výbere finančných produktov. Prioritou je pre mňa spokojný klient, ktorý má jasno vo svojich financiách, a to sa dá jedine vďaka kvalitnej odbornosti, pravdivosti a dlhodobej starostlivosti z mojej strany. Viac ako 400 mojich klientov je toho dôkazom. Pre klientov sa vždy snažím nájsť čo najvýhodnejšie riešenie ich potrieb a vďaka spoločnosti PROSIGHT Slovensko im viem poskytnúť finančné služby v osobných aj firemných financiách.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články