Hypotéky

Uplatnite si daňový bonus na zaplatené úroky

Aj v roku 2020 si môžu fyzické osoby, ktoré uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie po 1. 1. 2018, uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť si len raz ročne, a to v ročnom zúčtovaní dane alebo pri daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

VEK

Žiadateľ musí mať v čase podania žiadosti najmenej 18 a maximálne 35 rokov.  

PRÍJEM

Priemerný mesačný príjem žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Obrázok č. 1 : Podmienky daňového bonusu

ÚČEL

Účelom úveru môže byť len kúpa tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo zmena dokončenej stavby (rekonštrukcia).
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká len jednému žiadateľovi, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. V takomto prípade musí spoludlžník taktiež spĺňať podmienky veku aj príjmu.

Výška daňového bonusu

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie sa nemení ani v roku 2020. Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období z poskytnutého úveru na bývanie (najviac zo sumy 50 000 €), maximálne však do výšky 400 €.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. Ak sa úročenie úveru začalo v priebehu roka, musí sa zohľadniť len pomerná časť daňového bonusu pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Rovnako sa postupuje v roku, keď uplynula päťročná lehota, počas ktorej máme nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie.

Spôsob uplatnenia

Ak si chceme uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, potrebujeme doložiť Potvrdenie o výške zaplatených úrokov vystavené bankou, ktorá nám poskytla úver na bývanie. Niektoré banky posielajú dané potvrdenie klientovi automaticky poštou alebo do internetbankingu. Ak tak však banka neurobí, musíme oň požiadať sami. Banka je povinná na základe nášho požiadania vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti.

Ak sme zamestnanec, potrebujeme predložiť dané potvrdenie svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Ak sme podnikateľ a riešime daňové priznanie po vlastnej osi, máme čas do konca marca (v prípade odkladu podania daňového priznania aj dlhšie).

Odporúčanie na záver

Ak máme úver na bývanie po dátume 1. 1. 2018, zistime si, či máme nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Kontaktujme banku, ktorá nám poskytla úver, alebo požiadajme o pomoc svojho finančného sprostredkovateľa.

Zdroj titulného obrázka: freepik
Zdroj obrázka: vlastné spracovanie 
Zdroj: finančná správa

Finančnému sprostredkovaniu sa aktívne venujem už 10 rokov v spoločnosti PROSIGHT Slovensko, kde klientom pomáham vo všetkých sektoroch finančného trhu. Od júna 2019 pôsobím aj vo funkcii Produktového manažéra, kde mám za úlohu rozvíjať sektor sprostredkovania úverov. Pri kontakte s ľuďmi som vždy čestný a pravdivý, či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Je to podľa mňa jediná cesta, ako sa stať dlhodobo úspešným.

Napíšte mi správu

Chcete byť informovaný?

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelný prísun článkov, podcastov a iných noviniek zo sveta biznisu a financií. Správy posielame prostredníctvom služby Mailchimp.

Súvisiace články

Osobné financie

Začiatok roka je ideálny na upratovanie vo svojich peniazoch. Ako na to?

Mgr. Oliver Korbaš

Mgr. Oliver Korbaš 15.01.2020

Osobné financie

Ako sa pripraviť na pokojné prežitie sviatkov?

Jozef Antol

Jozef Antol 12.12.2019

Dôchodok

Ako na 3. pilier? Zistite jeho výhody a nevýhody

Ján Jochmann

Ján Jochmann 21.11.2019

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK