Hypotéky

Úverový slovník. Pojmy, s ktorými sa stretneme pri riešení úveru

Pri vybavovaní hypotéky alebo úveru na bývanie sa stretávame s pojmami, ktorým klient nie vždy rozumie. Je to dôležitý krok v živote každého z nás, a preto je dobré byť v obraze.

Pripravili sme pre vás zrozumiteľný hypotekárny slovník, kde si prejdeme termíny, na ktoré natrafíme pri vybavovaní úveru.

Slovník je zoradený abecedne

Americká hypotéka

Inak nazývaná aj bezúčelová hypotéka, je úver na bývanie, kde nemusíte zdokladovať, na aký účel ste finančné prostriedky použili. Americká hypotéka je stále populárnejšia aj vďaka tomu, že na ňu banky poskytujú nižšie úrokové sadzby ako pri iných typoch spotrebných úverov.

Anuitná splátka

Platí sa v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej lehoty platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek – splátky istiny a splátky úroku. Výška splátky sa počas obdobia nemení, mení sa len pomer medzi výškou istiny a výškou úroku.

Bonita

V širšom slova zmysle je chápaná ako klientovo finančné zdravie. Ide o komplexné skóre a vyjadrenie rizikového profilu klienta na základe vyhodnotenia jeho sociodemografických charakteristík, jeho platobnej disciplíny v minulosti alebo typu jeho príjmu.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Pri hypotekárnom úvere nahradil od 1. januára 2018 štátny príspevok pre mladých. Úľavu na úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 € za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus je súčasne limitovaný aj výškou úveru, vekom žiadateľov a ich výškou príjmu.

Fixácia úrokovej sadzby

Predstavuje obdobie, počas ktorého banka klientovi nemení výšku úrokovej sadzby na úvere. Nemennosť úrokovej sadzby počas obdobia fixácie platí aj vtedy, ak by sa menili podmienky na finančnom alebo bankovom trhu. Najčastejšia fixácia býva v 3- až 5-ročných intervaloch, výnimočne sa objavia na trhu aj 10- a viacročné fixácie.

Istina

Ide o objem prostriedkov, ktoré si dlžník požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca časť istiny, ktorú dlžník veriteľovi ešte neuhradil po úhrade časti splátok.

Príklad hypotéky vo výške 80 000 € s úrokom 0,89 % p.a. na 30 rokov.

Tabuľka č. 1: Vývoj istiny a úroku

Kvitancia

Listina, ktorou banka potvrdzuje dlžníkovi, že tento dlh splatil. Ak dlžník úver splatí, banka je povinná vystaviť kvitanciu, na základe ktorej kataster nehnuteľností vykoná výmaz záložného práva.

LTV (Loan To Value)

Je percentuálny pomer výšky hypotéky k hodnote nehnuteľnosti. Nemusí to byť však vždy hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku, ide o hodnotu nehnuteľnosti, ktorú akceptuje banka. Niekedy sa stáva, že znalci v banke v rámci supervízie hodnotu nehnuteľnosti znížia a pri schvaľovaní banka vypočíta výšku LTV na hypotéke podľa toho, akú cenu určí nakoniec bankový znalec.

Pozor, tento parameter určuje aj výslednú úrokovú sadzbu, kedže banky aplikujú prirážky pri financovaní nad 70 %, respektíve 80 % financovanie. Dôvodom je, že v súčasnosti podľa NBS nemôže LTV presiahnuť hodnotu 90 %. Podiel nových úverov s LTV medzi 80 a 90 % nemôže presiahnuť 20 %.

Návrh na vklad

Žiadosť účastníka o vklad príslušného práva na nehnuteľnosť. Na základe návrhu na vklad príslušný kataster začne konanie smerujúce k zápisu úkonu ako napríklad vklad záložného práva banky a vlastníckeho práva pri kúpe nehnuteľnosti.

p.a. (per annum)

Táto skratka sa používa na vyjadrenie úrokovej sadzby hypotéky alebo zhodnotenia investícií. Úroková sadzba alebo úroková miera je úrok vyjadrený ako pomer absolútnej hodnoty úroku a výšky istiny za jedno časové obdobie v percentách.

Plomba

Informácia, ktorú v liste vlastníctva vyznačuje kataster v prípade, že sa v liste vlastníctva pripravuje nejaká zmena. Z znamená záznam, V vklad. Pokiaľ je na LV vyznačená plomba, výpis alebo kópiu z listu vlastníctva kataster vydá výlučne vlastníkovi nehnuteľnosti, respektíve inej oprávnenej osobe.

Predčasné splatenie úveru

K predčasnému splateniu dochádza vtedy, keď klient po vzájomnej dohode s bankou uhradí pohľadávky plynúce z úveru pred lehotou splatnosti úveru. Predčasné splatenie úveru je mimo výročia fixácie spoplatnené vo výške maximálne 1 % zo zostatku úveru.

Refinančná hypotéka

Úver, ktorého účelom je splatenie skôr poskytnutého úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou. Vo väčšine prípadov tento typ úveru banky poskytujú bez spracovateľského poplatku. Tento typ úveru sa využíva predovšetkým pri refixácii úrokovej sadzby na získanie výhodnejších podmienok na ďalšie obdobie splácania úveru, prípadne aj na konsolidáciu viacerých úverov do jedného za predpokladu získania lepšieho úroku.

Rozhodcovská doložka

Dohoda medzi zmluvnými stranami (bankou a klientom) o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní mimo súdu.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje celkové výdavky spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Rozdiel medzi úrokom a RPMN môže byť podstatný napríklad v prípade, ak si klient kúpi poistenie úveru cez banku.

Účel úveru

Dôležitý parameter, na základe ktorého banka pristupuje k schváleniu úveru. Účely sú rôzne – od kúpy cez výstavbu a refinancovanie až po vyrovnanie BSM.

Doklady na schválenie sú teda rôzne a závisia práve od účelu (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, rozpočtové náklady, úverové zmluvy atď.).

Úverový register

Úlohou registra je mať databázu údajov o úverových vzťahoch klientov, a to hlavne preto, aby banka už pri žiadaní o akýkoľvek úver vedela, akú má klient úverovú históriu, a vedela sa vyhnúť problematickým klientom a neposkytnúť im úver. V registri je momentálne 19 členov, t. j. všetky banky a niektoré nebankové subjekty. Prevádzkovateľom registra je spoločnosť SBCB – Slovak Banking Credit Bureau s.r.o.

Vinkulácia poistenia

Povinnosťou klienta pred čerpaním hypotéky je zriadenie a vinkulácia poistenia nehnuteľnosti, na ktorej je záložné právo banky. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti osloví poisťovňa s cieľom výplaty poistného plnenia najskôr banku kvôli splateniu úveru (ide o prípady, keď prichádza k devastácii nehnuteľnosti). Menšie poistné udalosti, samozrejme, ostávajú plnené na účet klienta.

Záložné právo

Právny prostriedok, pomocou ktorého sa zabezpečuje poskytnutá pohľadávka (pôžička, úver) a jej príslušenstvo (úroky a poplatky). Pri hypotékach slúži záložné právo na nehnuteľnosť na to, aby banka v prípade nesplácania úveru mohla nehnuteľnosť speňažiť a dostať späť peniaze (časť peňazí), ktoré požičala dlžníkovi. Záloh (predmet záložného práva) je počas celého trvania hypotéky vo vlastníctve dlžníka. Banka má k zálohu tzv. „právo k cudzej veci“.

Veríme, že vám slovník so základnými pojmami pomohol.

Zdroj titulného obrázka: canva
Zdroj tabuľky: vlastné spracovanie

Finančnému sprostredkovaniu sa aktívne venujem už od roku 2013 v spoločnosti PROSIGHT Slovensko. Klientom pomáham vo všetkých oblastiach finančného trhu a tiež sa naplno venujem môjmu obchodnému tímu. Pri pomoci klientom využívam iba reálne čísla a fakty, čím sa usilujem zmeniť celkový pohľad na profesiu finančného sprostredkovateľa.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články