Hypotéky

Mladomanželská pôžička. Kto má na ňu nárok a aké sú podmienky?

Od dátumu, keď bola predstavená mladomanželská pôžička v novom šate, ubehol už nejaký čas, ktorý sa v pozitívnom zmysle podpísal na nových legislatívnych úpravách, týkajúcich sa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov. Ako prebehla aktualizácia ,, mladomanželskej pôžičky“ zo štátneho fondu rozvoja bývania?

O túto pôžičku môžu požiadať (ako už vyplýva z názvu) mladomanželia – teda manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.

Na čo môžeme využiť mladomanželskú pôžičku?

 1. na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome
 2. na kúpu bytu v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome           
 3. na stavebnú úpravu bytu v bytovom a rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti       

Štátny fond rozvoja bývania chce pomôcť pri financovaní štandardného bývania, ktoré sleduje hlavne na základe limitov podlahovej plochy bytu. Aké sú to rozmery?  

 • Podlahová plocha bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome nemôže presiahnuť 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás.        
 • Podlahová plocha bytu v rodinnom dome nesmie presiahnuť 120 m2. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.
 • Podlahová plocha bytu pri účele stavebná úprava bytu sa nesleduje.

 Mladomanželská pôžička a posudzovanie príjmov 

Rovnako ako pri komerčných úveroch, aj pri tomto type sa sleduje príjem, ktorý je tiež limitovaný nielen zdola, ale aj zhora. Keď máte vyšší príjem, nemôžete využiť túto formu pôžičky.

 • Maximálny príjem počítaný len pre dvojicu dospelých žiadateľov:  
  Celkový čistý mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka), nesmie za predchádzajúci kalendárny rok presiahnuť 1 850,90 € (mesačne) na domácnosť.
  Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.
  * Tento limit je pre dvojčlennú rodinu, v prípade trojčlennej rodiny (dvaja dospelý a jedno dieťa) je tento maximálny príjem vo výške 2 348,70 €. Príjem sa vypočítava ako 5-násobok životného minima podľa počtu a členov domácností.
 • Minimálny príjem počítaný len pre dvojicu dospelých žiadateľov:  
  Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok musí predstavovať minimálne 481,19 €  ̶  záväzky = výsledná suma musí byť vyššia alebo rovná výške mesačnej splátky požadovaného úveru.
  * Tento limit je pre dvojčlennú rodinu. Príjem sa vypočítava ako  ̶  1,3-násobok životného minima domácnosti  ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru. Schopnosť splácania nie je možné preukazovať príjmom z prenájmu, použitia diela, umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjmom z predaja podniku – ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

Maximálna výška mladomanželskej pôžičky

Hodnota nehnuteľnosti musí byť vyššia alebo rovná 1,3-násobku požadovaného úveru.

V akej výške je poskytovanie pôžičky možné a za akých podmienok?

 • V prípade výstavby alebo kúpy bytu (v bytovom, rodinnom, polyfunkčnom dome)   
  Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 € najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 % (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov)  
 • V prípade stavebnej úpravy bytu (v bytovom, rodinnom dome)          
  Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 30 000 € najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %.
Mladomanželská pôžička

Termíny, na ktoré by sme nemali zabudnúť

Termín podania žiadosti je v tomto prípade vymedzený a nie je tak možné urobiť kedykoľvek. Ide o časové rozhranie od 15. januára do 30. septembra v jednom kalendárnom roku. Žiadosť sa podáva na mestskom úrade, ktorý má 15 pracovných dní na to (v prípade kompletne doloženej žiadosti), aby žiadosť spracoval a poslal ŠFRB. ŠFRB má zase až 110 dní na to, aby vydal stanovisko – teda schválil, prípadne zamietol žiadosť. Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Výhody a nevýhody  

Ako je už známe, koniec éry lacných hypoték a zdražovanie úrokových sadzieb je aj na Slovensku realitou. Preto je jednou z najvýhodnejších vlastností mladomanželskej pôžičky je zaujímavý úrok 1 % počas celého obdobia splácania, ktorým disponuje tento typ úveru. Ďalšou výhodnou vlastnosťou je aj možnosť na základe požiadania odpustiť 2 000 € z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.          

Nevýhodou pri tomto type pôžičky sú všetky limity od podlahových plôch bytov až po maximálne možné príjmy. Hlavným nedostatkom je, samozrejme, dĺžka schvaľovania, keď si reálne nevieme predstaviť, aby predávajúci čakal 110 dní za kupujúcim. Tento časový úsek je akceptovateľný pri rekonštrukcii, výstavbe alebo kúpe nehnuteľnosti medzi rodinnými príslušníkmi.    

Štátny fond rozvoja bývania a celkovo aj štát chápu túto mladomanželskú pôžičku skôr ako podporu pre mladých, ktorí musia zároveň byť aj cieľovou skupinou, tzn. musia preukázať, že takúto podporu potrebujú.

Zdroj titulného obrázka: canva
Zdroje: Zákon č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania, Štátny fond rozvoja bývania, flaticon

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články